permanent events

פעילויות קבועות לא פעילות של סניף חיפה

כל יום שלישי בין השעות 13:30-14:30
חוג לפתרון תשבצים למתחילים
עם יצחק מטסרו נא להתעדכן בשוטף אם החוג מתקיים או לא.