permanent events

פעילויות קבועות לא פעילות של סניף פתח תקוה

כל יום שלישי האחרון של החודש בין השעות 12:00-13:00
ריקודי עם
בהדרכת אנה
כל ים שלישי הראשון של החודש בין השעות 12:00-13:00
מפגש פעילות
עם עפרה גוטמן ואורנה לוטן
כל יום רביעי בין השעות 08:30-09:30
מחשבים
מדריכה יהודית לוין
כל ים רביעי הראשון והשלישי בחודש בין השעות 10:30-11:30
שירה בציבור
כל יום רביעי השני והרביעי בחודש בין השעות11:45-12:45
חבורת הזמר
כל יום רביעי הראשון והשלישי בחודש בין השעות 13:00-14:00
על טעם וריח
כל יום רביעי בין השעות 12:30-13:15
חוג התעמלות
כל יום חמישי בין השעות 8:15-9:00
חוג התעמלות
כל יום חמישי הראשון והשלישי בחודש בין השעות 9:00-10:00
מילים ולחן
כל יום חמישי השני והרביעי בחודש בין השעות10:30-11:15
איכות חיים
כל יום חמישי בין השעות 11:30-13:00
ברידג'
כל יום ראשון בשעה 13:15
סדנת מפגש
עם תמי
כל יום חמישי בין השעות 11:30-12:30
בריגד'
ברידג'